Гаранция

Техно Мах поддръжка

Техно Мах ви предлага специално обслужване, с гарантирано качество, лично отношение и внимание. Именно заради това отношение Вие можете винаги да сте спокойни!Всеки път , когато решите да изберете продукт от нас, вие избирате отлична работа, надеждна услуга и дълготрайна ефективност, гарантирана от цялостен следпродажбен сервизен пакет! Сервизни бази в повече от 20 градове в България.

ГАРАНЦИЯTA НА ВСИЧКИ УРЕДИ E 24 МЕСЕЦА И СЕ ПОКРИВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ.
ГАРАНЦИЯ НА УРЕДИ ВТОРА УПОТРЕБА Е 12 МЕСЕЦА!
тел.0885969029
 

Гаранционни условия:

 Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.Гаранцията започва да тече от датата на продажбa.

 ГДС ГРУП ООД не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.

Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писмено, като потребителят е длъжен да представи:

дефектиралия продукт; фискален бон , фактура или стокова разписка с която е закупен продукта,·изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца,други документи установяващи претенцията по основание и размер.Гаранцията не е валидна в случай на:изтрити, липсващи, променени или непълни данни в

гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части; непра вилна експлоатация според ръководството на потребителя; неправилно включване към електрическата мрежа ;повреди, причинени от неправилна употреба на уреда ;изтрити или променени производствени настройки на техниката,извършен ремонт, или други промени от неоторизирани от ПАН СЕРВИЗ  ООД (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на ГДС ГРУП

ООД );причинен дефект от пряко или косвено използване на части,

които не са дадени от ГДС ГРУП ООД;свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.

Сервизът на ГДС ГРУП ООД  ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 1 месец, считано от датата на съставяне на сервизна поръчка с уникален идентификационнен код.

В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, ГДС ГРУП ООД  ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт,той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт

При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна,дефектиралата част става собственост на ГДС ГРУП ООД

ГДС ГРУП ООД не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за периода на ремонта..

  1. Гаранцията не включва:
  • незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;·повреда в резултат на: неправилна употреба злополука, подправяне, физическо счупване,прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия,кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разливания на течност, дим,облъчване, удар или падане на устройството, модификация,неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, не почистване на продукта, ремонт или подмяна на поради козметични повреди и нормално износване/ амортизиране.

-всички консумативни части на уредите- уплатнения,докаративни елементи,всякакъв вид държачи,програматорни копчета,дръжки, крачета, колелца,тави,решетки, панти,стъкла, стъклени елементи,капаци,всички крепежни елементи по уреда.

Уредите са предназначени за домашна употреба! При употреба различна от предноизложената, не се покрива гаранционно обслужване!

Внимание:

  • Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт,внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване,описани в гаранционната карта;·Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извънгаранционен ремонт,дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи

Информация съгласно

Закона за Защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви  рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;2. значимостта на несъответствието;3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на

обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от

предявяването на рекламацията от потребителя.(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали

договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора запродажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;2. намаляване на цената.(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.( ) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне 4 на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на

ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката

или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1

 

ГДС  ГРУП ООД

Варна, бул. Владислав Варненчик 257

ТЕХНО МАХ                            www.texnomax.com

Телефон: 0885969029         service1gds@gmail.com

 

Пан Сервиз ООД

www.panservice-bg.com